خرید
اجزا و محاسبات سیستم های حرارت مرکزی
5,000 تومان

آشنائی با اجزا و محاسبات سیستم های حرارت مرکزی

آشنائی با اجزا و محاسبات سیستم های حرارت مرکزی در این نوشته گاربردی ضمن آشنائی روش های انتقال حرارت و روش محاسبات […]