خرید
دفترچه محاسبات ابعاد کانال و برآورد افت فشار سیستم با فایل اکسل
40,000 تومان

دفترچه محاسبات ابعاد کانال و برآورد افت فشار سیستم

دفترچه محاسبات ابعاد کانال و برآورد افت فشار سیستم ، ابعاد گریل های جریان هوا  میزان تلفات از درها و جدول نمونه […]