بازدید: 18184 بازدید
فرمول های پایه در محاسبه و انتخاب پمپ

فرمول های پایه در محاسبه و انتخاب پمپ

روش محاسبه توان ترمزی پمپ:

برای محاسبه توان ترمزی پمپ ها که به اختصار با bhp نشان د ا ده میشو د میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:

در رابطه فوق:

tdh = هد د ینامیکی کل
G = وزن مخصوص (بدون واحد)

بازده پمپ معمولا توسط سازنده اعلام میشود .

در مواردیکه بازد ه پمپ مشخص نباشد ، به طورسرانگشتی می توان بازده پمپ را برابر با % 70 د ر نظر گرفت. وزن مخصوص آب سرد برابر با 1 درنظر گرفته می شود.

بنابراین رابطه شماره 1 به شکل ساده شده زیر درمیآید

مثال

درصورتیکه آبدهی یک پمپ با هد 102ft برابر با 300gpm باشد و بازد ه آن مشخص نباشد ، توان ترمزی پمپ را محاسبه کنید.

حل:

روش محاسبه میزان آبد هی پمپ:

در مواردی که توان ترمزی پمپ مشخص باشد، برای محاسبه مقدار آب دهی آن می توان از رابطه زیراستفاد ه کرد که در واقع نتیجه رابطه شماره 1 است:

مثال:

یک پمپ با توان ترمزی 15hp جریان آب را با هد 150ft در داخل مدار به گرد ش در می آور د. حجم آب عبوری از مدار را محاسبه کنید.

حل:

تغییر توان ترمزی با تغییر وزن مخصوص سیال

در صورتی که هد مورد نیاز برای به گرد ش در آوردن سیال را ثابت فرض کنیم، با تغییر وزن مخصوص سیالی که توسط پمپ به گرد ش درمیآید مقدار توان ترمزی مورد نیاز آن نیز تغییر خواهد کرد .

برای مثال وزن مخصوص بنزین 0.75 و وزن مخصوص آب نمک 1.2 است.

بنابراین درصورتی که بازد ه پمپ را برابر با % 70 و نرخ جریان سیال عبوری از آن را 200gpm با هد کل 100ft فرض کنیم، توان ترمزی مورد نیاز برای به گردش درآورد ن سیال در هر یک از حالت های یاد شده عبارت است از:

برای پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ قوانین زیر صادق است:

1. ظرفیت آب دهی پمپ با قطر پروانه رابطه مستقیم د ارد .

2. هد پمپ با مربع قطر پروانه رابطه مستقیم دارد.

3 . توان ترمزی پمپ با مکعب قطر پروانه رابطه مستقیم دارد.

تعاریف مرتبط

افت فشار: به مقد ار کاهش فشار سیال در هنگام عبور از واحد های مقاوم در برابر عبور جریان مانند کند انسور، شیر کنترل یا برج خنک کننده افت فشار گفته میشود .

افت اصطکاکی: عبارت است از افت فشار سیال به واسطه مقاومت لوله ها و اتصالاتی که سیال د ر آن ها جریان د ارد . د ر کاربرد ه ای عملی افت اصطکاکی بر مبنای طول معادل لوله برحسب فوت اندازه گیری میشو د.

عمق مکش استاتیکی: به فاصله عمودی خط مرکز پمپ تا سطح آزا د سیالی که پمپاژ میشود عمق مکش استاتیکی گفته میشو د که مقدار آن معمولا برحسب فوت سنجیده میشو د.

عمق مکش دینامیکی کل: به مجموع عمق مکش استاتیکی، افت های اصطکاکی، افت فشار و هد سرعتی سیال عمق مکش دینامیکی کل گفته میشو د.

هد مکش استاتیکی: به ارتفاع قائم از خط مرکز پمپ تا سطح آزا د سیالی که پمپاژ میشو د هد مکش استاتیکی گفته میشو د که مقدار آن معمولا برحسب فوت سنجیده میشود.

هد مکش دینامیکی کل: به اختلاف بین هد مکش استاتیکی با افت های اصطکاکی، افت فشار و هد سرعتی خط مکش پمپ، هد مکش دینامیکی کل گفته میشود.

هد استاتیکی کل: به فاصله قائم بین سطح آزا د خط مکش پمپ و سطح آزاد سمت دهش پمپ یا سطح آزا د آب خروجی از پمپ هد استاتیکی کل گفته میشو د.

هد دینامیکی کل: به مجموع هد استاتیکی کل، تمامی افت های اصطکاکی، افت فشار های ایجاد شد ه د ر سرتاسر سیستم لوله کشی و هد سرعتی، هد دینامیکی کل گفته میشو د.

هد سرعتی: برابر است با هد معا دلی که سیال برای رسید ن به آن سرعت باید سقوط آزا د داشته باشد. به بیانی د یگر، هد مورد نیاز برای شتاب گرفتن سیال را هد سرعتی می گویند.

مقدار هد سرعتی سیال را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کر د:

در رابطه فوق:

HV = هد سرعتی
V = سرعت سیال در داخل لوله
g = شتاب گرانش، برابر با 32.3fps

مطالعه بیشتر