نوع فایل
Pdf
حجم فایل
700kb
نوع پروژه:
جزوه آموزشی
رایگان٪100 تخفیف

ﺁﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر

ﻗﺒﻞ از هر ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺎدﺁوري ﻧﻤﺎﻳﻢ که کلیه  هـﻤﻜﺎران ، ﺑﻮﻳﮋﻩ هـﻤﻜﺎران در واﺣﺪهـﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات هـﻤﮕﻲ از داﻧﺶ کافی در زﻣﻴﻨﻪ هـﺎ دﻳﮓ هـﺎي ﺑﺨﺎر را دارا بوده  و اﻳﻦ ﺟﺰوﻩ ﺻﺮف ﻳﺎدﺁوري و به منظور تجمیع  ﻣﻄﺎﻟﺐ  ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ که اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .

با توجه به اینکه دﻳﮓ هـﺎي ﺑﺨﺎر، در تاسیسات گرمایش ساختمان خصوصا ساختمان های درمانی و بیمارستان ، دانشگاهها و حتی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ های تولیدی و نیروگاههای بخار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪﻩ سیستم  در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﺁﻧﻬﺎ، سیستم های تاسیساتی و یا خط تولید ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدکه  موجب  زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي هـﻨﮕﻔﺘﻲ در ساختمانهای بزرگ و  یا هـﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اخلال در سیستم های تاسیسات و از بین رفتن آسایش ساکنین و همچنین ﺑﻪ هـﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﮐﺎري، اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس هـﺎي ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺪﻳﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺧﻮاهـﺪ ﺷﺪ.

 

ﺁﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر

ﺁﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر

لذا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ هـﺎي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﮔﺎهـﺎﻳﻲ ﮐﻪ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر در ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، آگاهی های لازم را در خصوص ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر داشته باشند و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در هـﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﮐﺎری واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ احتمال بروز ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﻋﺎدي دﻳﮓ ﺑﺨﺎر وجود دارد اطلاعات تکنسین ها و مهندسین نگهداری بایستی به روز و در دسترس باشد.

 

واﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺁﻣﻮزش هـﺎي ﻻزم ﺑﺮاي کلیه ﭘﺮﺳﻨﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، زﻳﺮا در ﺻﻮرت هـﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدي دﻳﮓ ﺑﺨﺎر و داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ هـﺎي ﻣﻬﺎرت، ﺗﮑﻨﺴﻴﻦ هـﺎي واﺣﺪ در راﻩ اﻧﺪازي هـﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هـﺎي ﻻزم و روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺘﻲ ﻣﻬﺎرت در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، در زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎهـﻲ ﺑﺎزدهـﻲ ﺑﺴﻴﺎري در ﺑﻪ هـﺪر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هـﺎ داراﺳﺖ.

اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺿﺮوري واﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، اهـﺘﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف هـﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺁﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت هـﺎي ﮐﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ، ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻋﻴﺐ هـﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ هـﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﺷﮑﺎل در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻧﮕﻬﺪاری روزاﻧﻪ و ﻧﺎ ﺁﮔﺎهـﻲ ﺁﻧﻬﺎ در ﻧﮕﻬﺪاری  ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺻﻮل ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ.

واﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎ هـﺪف ﺁﻣﺎدﮔﻲ، ﺁﻣﻮزﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و راﻳﮕﺎن در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺁﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺁﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر

فهرست مطالب مندرج  در جزوه ﺁﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر :

 • ﺷﺮح ﮐﻠﯽ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر
 • هـﻮارﺳﺎﻧﯽ دﻳﮓ
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻪ دﻳﮓ

1- ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ

2- ﮐﻮرﻩ و اﻃﺎﻗﮏ اﺣﺘﺮاق

3- ﻟﻮﻟﻪ هـﺎ

٤- ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺎرﯼ و ﮐﻨﺘﺮل دﻳﮓ

٥- ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهـﻬﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر

 • ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁب دﻳﮓ ﺑﺨﺎر
 • ﻣﮑﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺼﺐ
 • ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺼﺐ دودآﺶ
 • ﺳﻴﺴﺘﻢ هـﺪاﻳﺖ ﺳﻮﺧﺖ
 • ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁب
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راﻩ اﻧﺪازﯼ دﻳﮓ
 • ﺳﺮوﻳﺲ هـﺎي روزاﻧﻪ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هـﻔﺘﮕﯽ دﻳﮓ هـﺎﯼ ﺑﺨﺎر
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎهـﺎﻧﻪ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های فصلی
 • روش های تمیز کاری
 • ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دﻳﮓ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻩ
 • ﻋﻴﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻳﺪ و روش های رفع عیوب 

جزوه ﺁﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر با فرمت pdf  را میتوانید در ادامه مطلب رایگان دانلود کنید

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید از طریق ایمیل Ali8000@Gmail.com با ما تماس بگیرید.