نویسنده:
بازدید: 3570 بازدید
راهنمای محاسبه آب بها در قبوض شرکت آبفا

راهنمای محاسبه آب بها در قبوض شرکت آبفا : راهنماي محاسباتی ـ بخش اول:

صورتحساب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب سال1398

الف) خانگی ـ آب بها

راهنمای محاسبه آب بها مشترکین خانگی:

1 -محاسبه میانگین مصرف ماهانه هر واحد (با توجه به اینکه تعرفه آب براي مصرف هر (یک) مترمکعب در ماه تعریف شده است مصرف دوره میبایست به مصرف ماهانه تبدیل شود):

2- محاسبه مبلغ آب بهاي مصرفی در مدت دوره:

.1-2 تعیین طبقه مصرف از جدول محاسبه آب بها براساس طبقات.

.2-2 محاسبه مبلغ آببهاي یک واحد مسکونی در ماه براساس میانگین مصرف بدست آمده.

.3-2 تعیین ضریب قیمتی شهر.

4-2 محاسبه مبلغ آب بهاي مصرفی در مدت دوره:

.5-2 کاربري هاي خانگی بالاتر از 25 مترمکعب در ماه در ماه هاي گرم سال ـ خرداد، تیر، مرداد و شهریور ـ %20 به مبلغ آببها آن افزوده خواهد شد.

3 -محاسبه هزینه تبصره 2 ماده واحده معادل %10 آببهاي مصرفی (آب بها و بهای فصل گرم )

4- براي محاسبه هزینه تبصره 3 ماده واحده از جدول مربوطه بر اساس طبقات مصرف :

.1-4 تعیین طبقه مصرف از جدول محاسبه تبصره 3 آب بها و کارمزد دفع فاضلاب براساس طبقات مصرف .

.2-4 محاسبه مبلغ تبصره 3 آب بهاي یک واحد مسکونی در ماه براساس میانگین مصرف بدست آمده.

تعرفه های آب بها

تعرفه های آب بها هر ساله برای مناطق مختلف کشور اعلام می شود.

جداول زیر مربوط به تعرفه آب بهای سال 1400 است که به منظور آشنایی با روش های محاسبه آب بها در کاربری های مختلف تقدیم شده است

تعرفه آب شهری سال 1400

تعرفه مشترکین آب خانگی 1400

.3-4 تعیین ضریب تعدیل منطقه شهرداري.

ضرایب تبعیض قیمت آب به تفکیک شهرهای مختلف – سال 1400

راهنمای محاسبه آب بها سال 1400 در قبوض شرکت آبفا
راهنمای محاسبه آب بها سال 1400 در قبوض شرکت آبفا
راهنمای محاسبه آب بها سال 1400 در قبوض شرکت آبفا

.4- 4 محاسبه مبلغ تبصره 3 آب بهاي مصرفی در مدت دوره :

.5 براي محاسبه هزینه ماده 7 از جدول مربوطه بر اساس طبقات مصرف :

.1-5 تعیین طبقه مصرف از جدول محاسبه ماده 7 آب بها براساس طبقات مصرف .

.2-5 محاسبه مبلغ ماده 7 آب بهاي یک واحد مسکونی در ماه براساس میانگین مصرف بدست آمده.

.3-5 تعیین ضریب تعدیل منطقه شهرداري.

.4-5 محاسبه مبلغ ماده 7 آببهاي مصرفی در مدت دوره :

ب)خانگی ـ کارمزد دفع فاضلاب

.1 کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی معادل 70 درصد آب بها مشترکین خانگی می باشد .

.2 هزینه تبصره 3 ماده واحده فاضلاب مشترکین خانگی معادل 60 درصد تبصره 3 آب بها مشترکین خانگی می باشد

ج ) غیرخانگی ـ آب بها

راهنمای محاسبه آب بها مشترکین غیرخانگی:

.1 استخراج نرخ آب بهاي کاربري مربوطه از جدول تعرفه آب بها براي کاربري هاي غیرخانگی.

.2 محاسبه حجم مصرف مجاز (با توجه به اینکه ظرفیت قراردادي مشترك براي یک ماه تعیین و در صورتحساب درج شده است از مقایسه مصرف دوره با ظرفیت قراردادي تعیین شده، حجم مصرف مجاز با نرخ تعرفه کاربري ذیربط محاسبه و مازاد مصرف با تعرفه آب آزاد محاسبه میشود):

راهنمای محاسبه آب بها

.3 تعیین حجم مصرف مازاد دوره:
حجم مجازمصرف دوره ـ حجم مصرف دوره = حجم مصرف مازاد دوره

.4 محاسبه مبلغ آب بهاي مصرفی در مدت دوره:

.1-4 در صورتیکه مصرف دوره کوچکتر یا مساوي مصرف مجاز دوره باشد:
مصرف دوره × نرخ × ضریب قیمتی = مبلغ آب بها
.2-4 در صورتیکه مصرف دوره بزرگتر از مصرف مجاز دوره باشد:

راهنمای محاسبه آب بها

.5 کاربريهاي غیرخانگی در ماههاي گرم سال ـ خرداد، تیر، مرداد و شهریور ـ %20 به مبلغ آببها آن افزوده خواهد شد.

راهنمای محاسبه آب بها

.6 محاسبه هزینه تبصره 2 ماده واحده معادل %10 آببهاي مصرفی (آب بها و مازاد مصرف و بهاي فصل گرم )

.7 محاسبه هزینه تبصره 3 ماده واحده از جدول مربوطه بر اساس نوع کاربري

مصرف دوره × نرخ × ضریب تعدیل = مبلغ تبصره 3 آب بها

.8 محاسبه هزینه ماده 7 از جدول مربوطه بر اساس نوع کاربري

مصرف دوره × نرخ × ضریب تعدیل = مبلغ ماده 7 آب بها

د )غیرخانگی ـ کارمزد دفع فاضلاب

.1 کارمزد دفع فاضلاب مشترکین غیرخانگی معادل 100 درصد آب بها مشترکین غیرخانگی می باشد

.2 هزینه تبصره 3 ماده واحده فاضلاب مشترکین غیرخانگی معادل 60 درصد هزینه تبصره 3 آب بها مشترکین غیرخانگی می باشد .

نکات قابل توجه در راهنمای محاسبه آب بها :

.1 به مجموع مبلغ آب بها ،کارمزد دفع فاضلاب ، آبونمان آب ، آبونمان فاضلاب و ماده 7 مصوبه شوراي اقتصاد معادل %9 مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد ( %6 مالیات و %3 عوارض شهرداري).

.2 طبق بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1398، بازاي هر مترمکعب مصرف، مبلغ 200 ریال از مشترك دریافت خواهد شد.

.3 ضریب فصلی : در ماههاي گرم سال (خرداد ، تیر، مرداد و شهریور )براي مصارف غیرخانگی و براي مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از 25 مترمکعب در ماه 20 درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می گردد.
.4 آبونمان : در محاسبه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب درکاربري هاي خانگی و غیرخانگی بازاء هر واحد مبلغ 10000 ریال بعنوان آبونمان آب و 10000 ریال بعنوان آبونمان فاضلاب ماهانه دریافت می گردد.

.5 پس از اجراي قانون هدفمندي یارانه ها حجم فاضلاب دفع شده برابر با حجم آب مصرفی برآورد میشود.

.6 براي محاسبه آب بها کاربري مسکونی تجاري فقط تعداد واحدهاي مسکونی و براي آبونمان کاربري مذکور کل واحدهاي مسکونی و غیرمسکونی در نظر گرفته میشود.
.7 صورتحساب مراکز ورزشی و موسسات آموزشی خصوصی با تعرفه آموزشی و اماکن مذهبی محاسبه میشود.

.8 بیمارستانهاي آموزشی مشمول تعرفه آموزشی و اماکن مذهبی میباشند.

.9 گرمابه ، هتلها و مراکز گردشگري مشمول تعرفه صنعتی میباشند.

.10 آب بهاي مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب اماکن مذهبی(مساجد، حسینیه ها، تکایا و …) بطورکل معاف می باشد

مطالعه بیشتر